خدمات ما

● ارائه خدمات حمایتی و اجتماعی فراگیر به جامعه هدف‌سازمان‌بهزیستی
● ‌‌اطلاع‌رسانی،سازماندهی،آموزش،تحقیق‌پژوهش، پیشگیری،کنترل و درمان
● ارائه خدمات حمایتی به بیماران دیابتی و افراد در معرض خطر
● آشنایی عمومی با دیابت و عوارض آن از طریق اطلاع‌رسانی عمومی و هماهنگ با همکاری سایر ارگانهای دولتی و غیردولتی
● غربالگری،بیماریابی و شناسایی بیماران دیابتی و افراد در معرض خطر براساس اصول نوین علمی با هماهنگی و همکاری دستگاهها و ارگانها ذیربط
● سازماندهی بیماران دیابتی با تشکیل بانک اطلاعات وراه‌اندازی و تأسیس مراکز درمانی و توانبخشی و پیشگیری و کنترل بیماری و اعتیاد
● آموزش مداوم و مستمر در جهت کنترل بیمار دیابتی و پیشگیری جهت افراد در معرض خطر
● فعالیتهای علمی و پژوهشی و تحقیقی در جهت کسب یافته‌های نوین به منظور پیشگیری و کنترل و درمان بیماری و بهره‌مندی آحاد جامعه از آن
● تهیه برنامه‌های علمی وعملی درجهت استقرار سیستم حمایتی،بهداشتی ودرمانی پایه جهت بیماران باتکیه برسیستم ارجاع وپزشک خانواده و سایر طرق علمی ارائه خدمات حمایتی اجتماعی،فرهنگی ،مالی ورفاهی به بیماران دیابتی بااولویت بیماران نیازمند
● همکاری و هماهنگی بادستگاههای دولتی وغیر دولتی درخصوص این بیماری درجهت ارائه راهکارهای علمی وعملی پیشگیری وکنترل دیابت ازطریق تفاهم و توافق باآنها
● انجام‌فعالیت‌های‌مرتبط‌درجهت نشرکتب ‌و نشریه‌های آموزشی و علمی به منظور تحقق اهداف
● همکاری و بسترسازی درجهت گسترش فرهنگ غذایی سالم و تقویت ورزش همگانی به منظورکاهش ابتلا به دیابت
● ارتباط ، همکاری و فعالیت فراگیرمشترک و مستقل بامؤسسات وخیریه های ملی وبین المللی
● راه اندازی و تأسیس و ایجاد دفاتر و شعب به منظور تحقق اهداف بارعایت کلیه قوانین ومقررات جمهوری اسلامی ایران

           


  • دفتر مرکزی: مشهد- بلوار سجاد- مقابل خیابان میلاد- پلاک 56
  • صندوق پستی : 558-91865
  • کد پستی : 9186694748
  • تلفکس : 1-37650400-051
  • ایمیل : info@diabetf.com